Tietosuojakäytäntö


Yleiset määräykset

 1. Tämän määräyksen tarkoituksena on vahvistaa organisaation asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä ja turvallisuutta koskeva menettely. Asiakas – henkilö, jolle palvelua tarjotaan.
 2. Tämän määräyksen tarkoituksena on estää ja havaita rikkomukset lainsäädäntöä henkilötietojen suojan alalla poistamalla tällaisten rikkomusten seuraukset. Henkilötiedot tai henkilötiedot ovat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön suoraan tai välillisesti liittyviä tietoja, jotka voidaan luovuttaa muille henkilöille.

Henkilötietojen käsittely

 1. Tämä määräys verkkotunnuksella https://auringontalo.fi/ sijaitsevan organisaation asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä ja suojasta on kehitetty 25.5.2018 päivitettyjen henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen perusteella. yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan (EU-asetus 2016/679) päivätty 27. huhtikuuta 2016.
 2. Säännöt määräävät organisaation asiakkaiden henkilötietoihin liittyviä tietoja sisältävien asiakirjojen vastaanottamisen, kirjaamisen, käsittelyn, keräämisen ja säilyttämisen menettelytavat.
 3. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia tietoja.
 4. Organisaatio suorittaa asiakkaan henkilötiedoilla seuraavat toimenpiteet: kerääminen, tallentaminen, systematisointi, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivitys, muuttaminen), poimiminen, käyttö, siirto (antaminen, käyttö, käsittelyn antaminen toiselle henkilölle), " pseudonymisointi”, depersonalisointi, estäminen, poistaminen, tuhoaminen.
 5. Organisaatio käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 • Asiakkaan (järjestön jäsen, vapaaehtoinen, rekisteröitynyt osallistuja webinaarin, tapahtuman, osallistuja ohjelmaan tai kurssiin projektien puitteissa) aloitteesta tekeminen ja sopimusten toteuttaminen (osallistuminen klubeihin, jaksoihin, kursseihin, ohjelmiin) tai tapahtumat), joiden toinen osapuoli on Asiakas;
 • asiakkaille tarjotaan elektroniikkalaitteiden kanssa työskentelyyn liittyviä konsultointipalveluja, kunnallisia palveluita ja muita valtion virastojen kanssakäymiseen liittyviä palveluja Suomessa;
 • Tietopalvelujen tarjoaminen;
 • laskujen toimittaminen sähköpostiin tai postiosoitteeseen.

  6. Organisaatio käsittelee asiakkaiden henkilötietoja ratkaistakseen seuraavat tehtävät:

 • palvelujen tarjoaminen organisaation asiakkaille;
 • pitää yhteyttä asiakkaaseen pääsääntöisesti tarpeen vaatiessa ja hänen haluamallaan tavalla.

  7. Henkilötiedot – kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (henkilötietojen kohde). Asiakkaan tai rekisteröidyn henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia suoraan tai välillisesti tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (henkilötietojen kohteeseen) liittyviä tietoja, mukaan lukien hänen sukunimi, etunimi, sukupuoli, vuosi, kuukausi, syntymäaika ja -paikka, osoite asuinpaikka, yhteystiedot, muut tiedot, joita organisaatio tarvitsee täyttääkseen velvoitteensa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Nämä tiedot kerätään yksinomaan suostumuksella henkilötietojen kohteen henkilötietojen käsittelyyn ja minimointiperiaatteen mukaisesti (käyttämällä tarvittavaa vähimmäismäärää tietoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi).

  8. Organisaatio käsittelee seuraavia asiakkaiden henkilötietoja:

 • ohjelmiin, webinaareihin, tapahtumiin osallistuneiden ja vapaaehtoisten yhteystiedot: sukunimi, etunimi; Sähköposti; Kontakti puhelin numero.
 • Järjestön jäseniltä ja maksullisiin tapahtumiin osallistuvilta kerätään lisäksi postiosoite ja maksutiedot.
 • Kurssilla osallistuville osallistujatodistusta myönnettäessä ilmoitetaan henkilötunnus.

  9. Asiakkaiden erityisiä henkilötietoja ei käsitellä.

  10. Asiakkaiden biometrisiä henkilötietoja ei käsitellä.

  11. Henkilökohtaisten asiakkaiden rajat ylittävä siirto ei ole mahdollista.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään organisaatio noudattaa seuraavia periaatteita:

 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten ja menetelmien tunnollisuus ja laillisuus;
 • henkilötietojen saamisen, käsittelyn, säilyttämisen ja muiden henkilötietojen kanssa toimivien toimien laillisuuden noudattaminen; - käsiteltyjen henkilötietojen määrän ja sisällön sekä henkilötietojen käsittelymenetelmien noudattaminen käsittelyä varten;
 • henkilötietojen luotettavuus, niiden merkityksellisyys ja riittävyys käsittelytarkoituksiin, henkilötietojen käsittelyn hylkäämättömyys, joka on liiallista suhteessa henkilötietojen keräämisen yhteydessä ilmoitettuihin tarkoituksiin;
 • henkilötietoja sisältävien tietokantojen yhdistäminen, joita käsitellään toistensa kanssa yhteensopimattomiin tarkoituksiin, ei ole sallittua;
 • henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tiettyjen ja oikeutettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, joka on ristiriidassa henkilötietojen keruutarkoituksiin.
 • henkilötietojen säilyttäminen muodossa, joka mahdollistaa henkilötietojen kohteen tunnistamisen enintään käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, ellei henkilötietojen säilytysajasta ole säädetty voimassa olevassa lainsäädännössä.

Henkilötiedot tuhotaan tai depersonalisoidaan, kun käsittelyn tarkoitukset saavutetaan tai jos tarve saavuttaa nämä tarkoitukset menetetään, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Tietoa toteutetuista henkilötietojen suojavaatimuksista.

Organisaatio ryhtyy tarvittaviin oikeudellisiin, organisatorisiin ja teknisiin toimenpiteisiin suojellakseen henkilötietoja luvattomalta tai vahingossa tapahtuvalta pääsyltä, tuhoamiselta, muuttamiselta, estämiseltä, kopioimiselta, toimittamiselta, jakamiselta sekä muilta henkilötietoihin liittyviltä lainvastaisilta toimenpiteiltä.

Henkilötietojen kerääminen (vastaanotto), käsittely, henkilötietojen tallennus.

Asiakkaan (organisaation jäsen, ohjelmaan osallistuja, webinaari) henkilötietoja saadaan vain henkilökohtaisesti asiakkailta tai heidän laillisilta edustajilta. Ohjelmaan rekisteröityneiden osallistujien henkilötiedot saadaan täyttämällä verkkosivuilla oleva lomake www.venajankieliset.fi, rekisteröintilomakkeessa palvelut ja niitä ei tarkisteta.

Antaessaan tietojaan Lomakkeessa asiakas (järjestön jäsen, ohjelman, webinaarin osallistuja) antaa organisaatiolle suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu sekä manuaalisesti että automatisoidusti. Työntekijät, joilla on pääsy henkilötietoihin, saavat vain ne tiedot, joita he tarvitsevat tiettyjen työtehtävien suorittamiseen.

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään paperilla ja sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa osallistujien henkilötiedot tallennetaan henkilötietojärjestelmään sekä näiden järjestelmien tietokantojen arkistokopioihin. Osallistujien henkilötietoja tallennettaessa noudatetaan organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä heidän turvallisuutensa varmistamiseksi ja luvattoman pääsyn estämiseksi voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille on mahdollista vain ohjelmaan osallistujan suostumuksella, paitsi tapauksissa, joissa tällainen velvollisuus syntyy Suomen voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksista tai valtuutettujen viranomaisten pyynnöstä. Tässä tapauksessa organisaatio rajoittaa henkilötietojen siirron pyydettyyn määrään. Tässä tapauksessa ohjelman osallistujalle ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan hänen henkilötietojensa siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.

Oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Henkilötietojen kohteella on oikeus:

 • vaatia henkilötietojesi selventämistä, niiden estämistä tai tuhoamista, jos tiedot ovat epätäydellisiä, vanhentuneita, epäluotettavia, laittomasti hankittuja tai eivät ole tarpeellisia ilmoitetun käsittelyn tarkoituksen kannalta, sekä ryhtyä laissa säädettyihin toimenpiteisiin oikeuksiesi suojaamiseksi;
 • vaatia luettelon voittoa tavoittelemattoman organisaation käsittelemistä henkilötiedoistasi;
 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelyehdoista, mukaan lukien niiden säilytysajat;
 • valittaa henkilötietojensa käsittelyn aikana tapahtuneesta laittomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä valtuutetulle elimelle rekisteröityjen oikeuksien suojelemiseksi tai tuomioistuimessa;
 • suojellakseen oikeuksiaan ja oikeutettuja etujaan, mukaan lukien tappioiden korvaaminen ja (tai) moraalisen vahingon korvaaminen tuomioistuimessa;
 • muut voimassa olevan lainsäädännön mukaiset oikeudet.
 • Puutteellisten ja vanhentuneiden henkilötietojen selvitysoikeuden käyttämiseksi voit ottaa yhteyttä järjestön tietosuojavastaavaan. Kirjoita osoitteeseen info(at)venajankieliset.fi ja kerro mistä henkilötiedoista puhut. Joissain tapauksissa tallennetut tiedot voidaan tuhota kirjallisella postipyynnöllä Tietosuojavastaavalle osoitteeseen Graniittitie 9, 0710 Helsinki.

Jos henkilötietojen kohde kieltäytyy antamasta tietoja ja/tai allekirjoittamasta suostumustaan henkilötietojen käsittelyyn, järjestö varaa oikeuden kieltäytyä rekisteröitymästä osallistumasta ohjelmaan.

Organisaation henkilöstön, jolla on pääsy henkilötietoihin, vastuu henkilötietojen käsittelyä ja suojaa koskevien standardien vaatimusten noudattamatta jättämisestä määräytyy voimassa olevan lainsäädännön ja organisaation sisäisten asiakirjojen mukaisesti.

Tietojenkäsittelyn ominaisuudet sivuston tarpeisiin 

Kommentit

Mikäli vierailija jättää kommentin sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa mainitut tiedot sekä vierailijan IP-osoitteen ja selaimen käyttäjäagenttitiedot roskapostin havaitsemista varten.

Sähköpostiosoitteestasi luotu anonymisoitu merkkijono ("hash") voidaan toimittaa Gravatar-palvelulle sen määrittämiseksi, käytätkö sitä. Gravatarin tietosuojakäytäntö löytyy täältä: https://automattic.com/privacy/. Kun kommentti on hyväksytty, profiilikuvasi näkyy julkisesti kommenttisi yhteydessä.

mediatiedostoja

Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä ja lataat kuvia sivustolle, kannattaa ehkä välttää kuvien lataamista EXIF-metatiedoilla, koska ne voivat sisältää GPS-sijaintitietosi. Vierailijat voivat poimia nämä tiedot lataamalla kuvia sivustolta.

Keksit

Jos jätät kommentin sivustollemme, voit halutessasi tallentaa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivustosi evästeeseen. Tämä tehdään avuksesi, jotta et täytä tietoja uudelleen kommentoiessasi uudelleen. Näitä evästeitä säilytetään yhden vuoden ajan.

Jos sinulla on tili sivustolla ja kirjaudut sisään, asetamme väliaikaisen evästeen määrittääksemme, tukeeko selaimesi evästeitä, evästeet eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja ja ne poistetaan, kun suljet selaimesi.

Kun kirjaudut tilillesi, asetamme myös useita evästeitä kirjautumistiedoille ja näytön asetuksille. Kirjautumisevästeet säilytetään kaksi päivää, näytön asetusevästeet vuoden. Jos valitset "Muista minut" -vaihtoehdon, kirjautumistietojasi säilytetään kaksi viikkoa. Kun kirjaudut ulos tililtäsi, kirjautumisevästeet poistetaan.

Muokatessa tai julkaistaessa artikkelia selaimessa tallennetaan lisäeväste, joka ei sisällä henkilötietoja ja sisältää vain muokkaamasi viestin tunnuksen, vanhenee 1 päivän kuluttua.

Upotettu sisältö muilta verkkosivustoilta

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettavaa sisältöä (kuten videoita, kuvia, artikkeleita jne.), tällainen sisältö käyttäytyy samalla tavalla kuin jos vierailija olisi käynyt toisella sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa ylimääräistä kolmannen osapuolen seurantaa ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut kyseiselle sivustolle.

Kenen kanssa jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan vaihtoa, IP-osoitteesi sisällytetään palautusviestiin.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Jos jätät kommentin, itse kommentti ja sen metatiedot säilyvät toistaiseksi. Tämä tehdään myöhempien kommenttien havaitsemiseksi ja hyväksymiseksi automaattisesti sen sijaan, että ne asettettaisiin jonoon hyväksyntää varten.

Sivustollemme rekisteröityneiden käyttäjien henkilökohtaiset tiedot, jotka he ilmoittavat profiilissaan. Kaikki käyttäjät voivat nähdä, muokata tai poistaa profiilitietojaan milloin tahansa (käyttäjätunnusta lukuun ottamatta). Sivuston hallinto voi myös nähdä ja muuttaa näitä tietoja.

Mitkä ovat oikeutesi tietoihisi

Jos sinulla on tili sivustolla tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää vientitiedoston sinusta tallentamistamme henkilötiedoista, mukaan lukien antamasi tiedot. Voit myös pyytää näiden tietojen poistamista, tämä ei sisällä tietoja, jotka meidän on säilytettävä hallinnollisista, juridisista tai turvallisuussyistä.

Mihin tietosi lähetetään

Automaattinen roskapostintunnistuspalvelu voi tarkistaa käyttäjien kommentit.

Loppusäännökset

Auringontalo ry tarjoaa rajoittamattoman pääsyn sääntöihin virallisilla verkkosivuillaan https://auringontalo.fi/

Tätä asetusta voidaan muuttaa ja täydentää henkilötietojen käsittelyä ja suojaa koskevia uusia säädöksiä ja erityisiä säännöksiä ilmaantuessa.

Tietosuojavastaava valvoo tämän määräyksen vaatimusten noudattamista.

fiSuomi